All Messages

Q: Dear Sir! one pin or two pin.

Asked by BG913981444 on 2022-11-23 03:18:31

The seller you can find the bottom right "Help Center" to live chat with online customer service about it.

2022-11-24 03:39:10 Helpful (0)
Submit
Answers (1)

Q: Quando estiver conectado no carregador ele funciona?

Asked by Esley on 2019-12-15 12:42:29

BG913981444 Sản phẩm dùng tốt trong tầm giá.

2021-11-01 04:54:41 Helpful (0)
Submit
Answers (5)

Q: Este chuveiro tem resistência inbutida nele?

Asked by BG411114465 on 2021-09-12 06:14:46

BG913981444 Sản phẩm đúng mô tả, dùng OK.

2021-11-01 04:54:17 Helpful (0)
Submit
Answers (1)

BG913981444 Theo mình nghĩ thì nó có tác dụng đấy, lúc chưa dùng thì sáng ra thấy rất nhiều phân chuột nhưng kể từ khi gắn cái này thì không thấy phân chuột nên mình nghĩ nó có tác dụng.

BG913981444 12/04/2021
0
Comments (2)